Puchi Puri Yucie


Seiyuu Role Picture
Maria Yamamoto Yucie
Yuki Matsuoka Grenda
Yukari Fukui Cocoloo
Ayako Kawasumi Elmina
(Episode 9 - 26)
Fumiko Orikasa Beth
(Episode 14, 15, 17 - 26)
Kikuko Inoue Queen Ercell
Kenyuu Horiuchi Gunbard
Tomo Saeki Cube
Kouji Ishii Gaga
Takayuki Yamaguchi Arc / Prince Arrow
Tomoko Kaneda Belbel
Iemasa Kayumi Elmina's Father
(Episode 12, 19, 24, 26)
Hiroshi Yanaka Dan
(Episode 3)
Yukana Nogami Mimi
(Episode 3)
Kyoko Tsuruno Milka
(Episode 4)
Yuko Kaida Kate
(Episode 4)
Tessho Genda Douglas
(Episode 5)
Toshihiko Seki Nicolei
(Episode 8)
Yumi Touma Rosa
(Episode 10 & 16)
Maaya Sakamoto Arieth
(Episode 11)
Daisuke Namikawa Amphie
(Episode 13)

Name = Leading Role
Name = Supporting Role
Name = Minor Role

Home > Puchi Puri Yucie


Ryu 2004