Naru Taru


Seiyuu Role Picture
Asami Sanada Shiina Tamai
Mamiko Noto Akira Sakura
Nobuo Tobita Shunji Tamai
(Shiina's Father)
Hideki Tasaka Naozumi Sudou
Kaori Tanaka Satomi Ozawa
Hisayoshi Suganuma Bungo Takano
Sakura Nogawa Hiroko Kaizuka
(Episode 4, 11 - 13)
Eiji Miyashita Takeo Tsurumaru
Kouki Akaishi Norio Koga
Akira Ishida Tomonori Komori
(Episode 2 & 3)
Satsuki Yukino Jun Ezumi
(Episode 10)
Naoko Suzuki Shouko Fukuyama
(Episode 10)
Kaoru Sasajima Aki Honda
(Episode 11 & 12)
Yuuki Tai Ishida
(Episode 11)
Hikaru Tokita Mizushima
(Episode 12 & 13)
Satsuki Yukino Hoshimaru

Name = Leading Role
Name = Supporting Role
Name = Minor Role

Home > Naru Taru


Ryu 2004