The seiyuu for the 5 main Hinata girls.
From left to right: Yuu Asakawa (Motoko), Junko Noda (Mitsune), Reiko Takagi (Kaolla), Yui Horie (Naru), Masayo Kurata (Shinobu).


Home > Yuu Asakawa > Yuu Asakawa Pic 2