A DiGi Charat Nyo group photo.

1 - Kyoko Hikami
2 - Asami Sanada
3 - Hiroaki Sakurai (director)
4 - Miyuki Sawashiro
5 - Yoshiko Kamei
6 - Aiko Takenaka
7 - Yuka Iguchi
8 - Yuichi Nagashima
9 - Yuuji Ueda
10 - Noriko Hidaka
11 - Omi Minami
12 - Kenji Nojima
13 - Masami Kikuchi
14 - Mika Kanai
15 - Saori Gotou
16 - Kanako Kondou


Home > Kyoko Hikami > Kyoko Hikami Pic 2