From left to right: Kanako Mitsuhashi, Junko Takeuchi and Akiko Kimura.
And again, that guy in the background is Hiroki Takahashi.


Home > Junko Takeuchi > Junko Takeuchi Pic 9